Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia usług dla Klienta (dalej: jako: „Klient”) przez BritPort, zwanym dalej również jako „Usługodawca” poprzez serwis www.globport.com.
 2. Regulamin obowiązuje Klientów BritPort  korzystających z serwisu www.globport.com od dnia 01/05/2014 roku.
 3. Korzystanie z usług serwisu www.globport.com , choćby w przejściowy sposób, oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości, jak i w części.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie https://globport.com/pl/regulamin/.
 5. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu, prawo do wiążącej wykładni treści Regulaminu lub jego poszczególnych jednostek redakcyjnych przysługuje Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w postaci elektronicznej każdemu zainteresowanemu przed skorzystaniem z usług BritPort, poprzez umieszczenie jego treści na stronie:https://globport.com/pl/regulamin/ jak również w postaci pliku danych do pobrania oraz w siedzibie BritPort.

§ 2

Definicje

Poniższe terminy użyte w Regulaminie oznaczają, co następuje:

 1. „Przewoźnik” – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozu międzynarodowego lub krajowego, któremu BritPort zleca wykonanie usługi przewozu za zgodą i na rzecz Klienta;
  • DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368 NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN
  • Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł, zwana dalej GLS Poland
 2. „Regulamin Przewoźnika” – ogólne warunki przewozu stosowane przez Przewoźnika określające wymogi dla przesyłek i zasady wykonywania przewozu;
 3. „Konsument”- osoba fizyczna zlecająca BritPort wyszukanie Przewoźnika w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zwanejdalej Klientem.

§ 3

Status prawny serwisu

 1. BritPort jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej jako: BritPort Marcin Ficner, nr NIP: 7321903092, nr REGON: 101454183.
 2. Przedmiotem działalności BritPort są usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.
 3. Z usług BritPort mogą korzystać konsumenci lub przedsiębiorcy, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia i nieubezwłasnowolnione całkowicie), jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne niepowiadające osobowości prawnej;

§ 4

Usługa BritPort

 1. W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, posiadanej bazy danych, doświadczenia oraz know how BritPort wybiera dla Klienta jedną ofertę przewozu rzeczy ruchomych spośród ofert dostępnych na rynku przewoźników, przedsiębiorstw transportowych lub spedycyjnych. Lista przewoźników zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez przyjęcie przez Klienta oferty wykonania przewozu przez danego Przewoźnika, Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przewozu stosowanym przez tego Przewoźnika i wyraża zgodę na zawarcie umowy przewozu na jego rzecz i z tym Przewoźnikiem.
 3. Wybór oferty przewozu dla Klienta następuje po przyjęciu przez BritPort zamówienia wykonania usługi, złożonego w formie elektronicznej, poprzez prawidłowo wypełniony i kompletny formularz dostępny pod adresem: https://globport.com/pl/order/ .
 4. O przyjęciu zamówienia usługi BritPort niezwłocznie informuje Klienta poprzez nadesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji zawierającej numer zamówienia. W dalszej korespondencji z BritPort Klient zobowiązuje się posługiwać przypisanym mu numerem zamówienia.
 5. Wybierając dla Klienta ofertę przewozu BritPort kieruje się ceną przewozu, z uwzględnieniem wymiarów oraz wagi paczki, zawierającej rzeczy ruchome, dopuszczone do legalnego obrotu, a także mając na uwadze miejsce jej przeznaczenia.
 6. BritPort zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi na rzecz Klienta, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że:
  • korzysta z usług BritPort w sposób sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem usługi, w szczególności jeżeli zlecał już uprzednio wykonanie przewozu rzeczy ruchomych niedopuszczonych do legalnego obrotu lub niedopuszczonych do przewozu u wybranego Przewoźnika;
  • zlecenie usługi stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
  • zalegał z płatnościami wobec BritPort;
  • dopuścił się czynów niedozwolonych wobec osób wykonujących przewóz lub wobec odbiorców przesyłek (np. wysyłanie niepożądanych rzeczy).

§ 5

Etapy i sposób realizacji usługi

 1. W ramach realizacji usługi BritPort wyszukuje dla Klienta ofertę przewozu, przedstawia Klientowi wybraną ofertę oraz po jej akceptacji przez Klienta przyjmuje i księguje płatność z tytułu usługi. Przyjęcie oferty przewozu oznacza, że Klient zapoznał się i zaakceptował Regulamin Przewoźnika:
 2. W celu skorzystania z usługi Klient winien:
  • złożyć zamówienie do serwisu www.globport.com poprzez formularz dostępny pod adresem https://globport.com/pl/order/step-1 ;
  • zaakceptować ofertę przewozu wyszukaną przez BritPort poprzez wybór Przewoźnika;
  • wypełnić formularz przewozu poprzez podanie rzeczywistej wagi i rozmiaru paczki;
  • potwierdzić zlecenie wykonania przewozu.
 3. Klient może zaakceptować ofertę przewozu poprzez złożenie oświadczenia woli w sposób elektroniczny, za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://globport.com/pl/order
 4. Po zaksięgowaniu pełnej płatności BritPort przekazuje zlecenie przewozu do wybranego przez Klienta przewoźnika.
 5. O terminie przybycia kuriera ze strony przewoźnika realizującego przewóz Klient zostanie powiadomiony wiadomością nadesłaną pocztą elektroniczną.
 6. Odsprzedawanie wybranej dla danego Klienta oferty przewozu osobom trzecim jest traktowane jako umyślne łamanie Regulaminu, a BritPort nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za szkody powstałe w wyniku takich działań.
 7. W chwili powiadomienia Klienta o numerze zlecenia przewozu lub o numerze listu przewozowego wszelka odpowiedzialność cywilna za przesyłkę przechodzi na przewoźnika lub jego dalszych przewoźników / spedytorów.

§ 6

Założenie i utrzymanie konta

 1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług serwisu www.globport.com zleceniodawca powinien utworzyć Konto.
 2. Konto można założyć składając pierwsze zamówienie i wybierając opcję ‚Zarejestruj się’ w 3 kroku zamawiania usługi. Aby tego dokonać należy wyepłnić formularza podać hasło do konta oraz zaakceptować Regulamin.
 3. Utworzenie konta zostanie potwierdzone przez BritPort poprzez wysłanie emaila z linkiem aktywacyjnym konto.. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Dostęp do konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto.

§ 7

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem  danych osobowych jest BritPort Marcin Ficner z siedzibą w Łodzi 94-103, Elektronowa 6/316, e-mail: info@globport.com
 2. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, niezbędne do realizacji usługi. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 3. Klient oświadcza, że został poinformowany, że posiada prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do wglądu oraz do modyfikacji podanych danych osobowych lub ich usunięcia. Dane osobowe Klienta nie będą przenoszone na podmioty trzecie, z wyłączeniem osoby wybranego Przewoźnika, w zakresie niezbędnym do realizacji przewozu.
 4. Klient zobowiązany jest do podania pełnych, prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych oraz rzeczywistych danych dotyczących przesyłki, w szczególności jej wymiarów i wagi. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych może skutkować odmową realizacji usługi.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych i autopromocyjnych BritPort i podmiotów z nim osobowo lub kapitałowo powiązanych. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy BritPort zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi.
 6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta na każdorazowe żądanie podmiotów do tego uprawnionych, w szczególności sądów, prokuratur oraz organów ścigania.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być także przekazywane wskazanym przez Usługodawcę podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Klientów , to jest Przewoźnikom , operatorowi płatności PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:
  1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
  2. usługi marketingowe,
  3. usługi windykacyjne,
  4. usługi księgowości, rachunkowości,
  5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 5 lat.
 9. W przypadku gdy Klient  do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Usługodawcy, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej regulaminie w zależności od danej sytuacji  udostępnia BritPort dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej. W takim przypadku administratorem danych osobowych osób trzecich staje się Usługodawca, który zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem (RODO).
 10. W przypadku uzyskania przez BritPort informacji o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa, w szczególności w razie oddania do przewozu rzeczy niedopuszczonych do obrotu lub rzeczy, których posiadanie jest zabronione pod groźbą kary, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe sprawcy naruszenia w celu ustalenia jego odpowiedzialności cywilnej lub karnej, a także przekazać te dane organom ochrony prawa lub pełnomocnikowi będącemu adwokatem lub radcą prawnym.
 11. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Klienta w celu realizacji usług BritPort.
 12. BritPort stosuje pliki „cookies” zgodnie z Polityką cookies
 13. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest BritPort Marcin Ficner z siedzibą w Łodzi 94-103, Elektronowa 6/316, e-mail: info@globport.com
  2. Dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO w celu poinformowania o nowych ofertach, produktach i usługach właściciela serwisu www.globport.com
  3. Dane nie będą przekazywanie innym podmiotom
  4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

§ 8

Odpłatność usługi

 1. Usługa świadczona przez BritPort jest odpłatna.
 2. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu PayPal lub przez polecenie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. Zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela (tj. zaksięgowanie pełnej należnej kwoty).
 3. W razie uwzględnienia reklamacji rozpatrzonej zgodnie z § 8 poniżej, zwrot płatności następuje w takiej formie, w jakiej płatność została dokonana: jeżeli płatność nastąpiła na rachunek bankowy wierzyciela, to zwrot następuje bez odsetek na rachunek bankowy wpłacającego. Jeżeli płatność została dokonana kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu PayPal, to zwrot płatności następuje przez anulowanie przez Klienta płatności w systemie PayPal, zgodnie z regulaminem obsługującego płatność przy pomocy elektronicznego instrumentu płatniczego.
 4. Jeżeli wykonanie usługi przez BritPort powinno być potwierdzone fakturą, wówczas Klient założyć konto firmowe w serwisie www.globport.com oraz podać w panelu klienta poprawne dane firmy na którą ma być wystawiona faktura VAT.
 5. Faktury VAT są wystawiane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi BritPort.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z podania przez klienta błędnych danych do faktury w Panelu klienta.
 7. Jeżeli Klient posiadający konto firmowe jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, to winien, w celu otrzymania faktury VAT ze stawką 0%, przedłożyć BritPort odpowiednie zaświadczenie rejestracji oraz podać nr identyfikacji podatkowej VAT UE. W takim przypadku płatność za usługę BritPort odbywa się wyłącznie poprzez wpłatę na rachunek bankowy BritPort.

§ 9

Reklamacje

 1. BritPort zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności: przewoźników, spedytorów, sprawców czynów zabronionych, podmiotów obsługujących płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych, podmiotów obsługujących systemy teleinformatyczne Przewoźnika.
 2. BritPort nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób, którym Klient zlecił dostarczenie przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące przewozu Klient winien zgłosić bezpośrednio Przewoźnikowi, zgodnie z wymogami zawartymi:
 4. Naruszenie przez Klienta regulaminu Przewoźnika, w szczególności zadeklarowanie innych wymiarów przesyłki niż rzeczywiste, innej wagi przesyłki niż rzeczywista lub w razie nadania do przesyłki rzeczy niedopuszczonych do obrotu, paczka może zostać nieprzyjęta przez Przewoźnika do przewozu i wówczas Klient może zostać obciążony kosztami wykonania usługi oraz regresem w wysokości kary umownej nałożonej przez przewoźnika na BritPort.
 5. Reklamacja zgłoszona przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez BritPort winna zostać przesłana w formie pisemnej, pod rygorem zwrotu i nierozpoznania, na następujący adres: BritPort ul. Elektronowa 6/316, 94-103 Łódź, lub na adres poczty elektronicznej info@globport.com
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość usługi pośrednictwa, identyfikację jego osoby jako Klienta BritPort wraz ze zwięzłym przedstawieniem wadliwości usługi, podaniem okoliczności uzasadniających reklamację oraz ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 7. BritPort zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem, wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość usługi. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji BritPort poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz ze zwięzłym uzasadnieniem swojego stanowiska.
 8. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługą lub konsultacji z Przewoźnikiem BritPort przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10

Przerwy techniczne i utrzymanie systemu serwisu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, związanych z obsługą i konserwacją systemu, oprogramowania i sprzętu.
 2. Przerwy techniczne będą wprowadzane w czasie najmniejszego obciążenia serwisu.
 3. Przeprowadzenie przerwy technicznej nie stanowi wadliwości usługi pośrednictwa w rozumieniu procedury reklamacyjnej.

§ 11

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy nie później niż do chwili przekazania przez BritPort przesyłki do wybranego przewoźnika. Po skutecznym odstąpieniu płatność zwracana jest zgodnie z § 7 ust 3.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie następuje przez złożenia oświadczenia na adres email info@globport.com lub pisemnie. Odstąpienie jest bezskuteczne, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone po rozpoczęciu wykonania usługi.
 3. W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia po ww. terminach, w szczególności po przekazaniu przez BritPort zlecenia do wybranego Przewoźnika, Klient może zostać obciążony kwotą 5 GBP lub 25 PLN tytułem kary umownej za opieszałe odstąpienie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Do stosunków pomiędzy Klientem a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w stosunkach między Usługodawcą a Klientem o statusie konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeku cywilnego mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, nie wyłączając prawa  wspólnotowego lub międzynarodowego przewidującego dalej idącą ochronę konsumenta.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w stosunkach między Usługodawcą a Klientem o statusie przedsiębiorcy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory są poddane jurysdykcji sądów polskich, właściwych ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Nota prawna

Własność intelektualną zamieszczoną na witrynie www.globport.com stanowią przysługujące przedsiębiorcy pod firmą: „BritPort Marcin Ficner” i podlegające ochronie prawnej utwory w rozumieniu prawa autorskiego oraz know how przedsiębiorstwa Britport, pozostające pod ochroną ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku. Naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich do utworów zamieszczonych na witrynie www.globport.com będzie skutkowało bezzwłocznym podjęciem kroków prawnych na drodze procesu cywilnego oraz spotka się z uruchomieniem prawnokarnej ochrony wyżej wymienionych dóbr.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.